1. TẢI MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ÐẠI HỌC CHÍNH QUY. PHIÊU ĐĂNG KÝ CHÍNH QUY

  2. TẢI MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ÐẠI HỌC. PHIẾU LIÊN THÔNG

  3. TẢI MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC. PHIẾU ĐĂNG KÝ VỪA HỌC VỪA LÀM