Những điều cần biết về ngành Kế toán. Cơ hội nghề nghiệp ngành Kế toán

Kế toán là ngành nghề không còn xa lạ đối với tất cả chúng ta. Bất kể là trường học, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, … thì bộ phận kế toán là bộ phận không thể thiếu. Nhiệm vụ chính của bộ phận này là quản lý dòng tiền của cơ quan, tổ chức đó.

Vậy ngành kế toán là gì? Ngành kế toán học những môn gì? Vị trí làm việc sau khi ra trường sẽ như thế nào? Là những câu hỏi luôn được đặt ra và hãy cùng đọc bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này.

Giới thiệu về ngành Kế toán

Định nghĩa và vai trò của Kế toán

Định nghĩa

Ngành kế toán là lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp, quy trình để ghi chép, phân tích và báo cáo thông tin tài chính và quản trị của các tổ chức và cá nhân. Việc theo dõi, ghi lại và phân tích các giao dịch tài chính, đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin kinh tế. Ngành này không chỉ cung cấp thông tin quan trọng cho người quản lý quyết định trong doanh nghiệp mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và thuế suất.

Vai trò của ngành kế toán

Ngành kế toán đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc quản lý tài chính và thông tin kinh doanh của các tổ chức và doanh nghiệp. Bằng cách ghi lại, phân tích và báo cáo thông tin tài chính, kế toán giúp người quản lý hiểu rõ về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của họ.

Ngoài ra, kế toán còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý, thuế và chuẩn mực kế toán. Đồng thời, nó cung cấp thông tin cần thiết để ra quyết định chiến lược và quản lý rủi ro cho tổ chức.

Ngành kế toán có vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại
Ngành kế toán có vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại

Sự phát triển và tầm quan trọng của ngành kế toán trong doanh nghiệp và xã hội

Ngành kế toán đóng vai trò không thể phủ nhận trong sự phát triển của doanh nghiệp và xã hội. Trong doanh nghiệp, kế toán giúp quản lý tài chính hiệu quả, từ việc ghi nhận và phân tích thông tin tài chính đến việc đưa ra quyết định chiến lược. Nó cung cấp dữ liệu chính xác cho việc đánh giá hiệu suất kinh doanh và thu hút đầu tư. Trong xã hội, ngành kế toán là cột mốc quan trọng để đảm bảo minh bạch và trách nhiệm tài chính, góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững.

Đăng ký tuyển sinh

Các môn học cơ bản trong ngành kế toán

Kế toán tài chính

Khái niệm và mục tiêu của kế toán tài chính

Kế toán tài chính là một lĩnh vực chuyên sâu trong ngành kế toán, tập trung vào việc thu thập, xử lý và báo cáo thông tin tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Trong Kế toán Tài chính, các chuyên gia sẽ phân tích dữ liệu tài chính để đánh giá sức khỏe tài chính, hiệu suất và khả năng sinh lời của tổ chức.

Bằng cách này, Kế toán Tài chính cung cấp thông tin quan trọng giúp người quản lý đưa ra các quyết định chiến lược và tài chính hợp lý.

 Nguyên tắc và phương pháp kế toán

Các nguyên tắc như tính liên tục, tính xác thực, nguyên tắc lịch sử chi phí  giao dịch và nguyên tắc kiểm soát nội bộ đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

Phương pháp bao gồm việc sử dụng các tiêu chuẩn kế toán quốc tế, kỹ thuật ghi chép và xử lý thông tin tài chính để tạo ra các báo cáo như báo cáo lãi lỗ, báo cáo tài sản và nợ, giúp người quản lý và các bên liên quan đánh giá hiệu suất tài chính của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính và phân tích

Báo cáo tài chính là tài liệu quan trọng trong kế toán tài chính, cung cấp thông tin về tình hình tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Báo cáo này bao gồm ba thành phần chính là báo cáo lãi lỗ, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Phân tích tế toán tài chính là quá trình đánh giá và hiểu rõ thông tin được cung cấp trong báo cáo tài chính, nhằm hỗ trợ quyết định đầu tư, vay vốn hoặc quản lý tài chính hiệu quả.

Báo cáo và phân tích tài chính rất quan trọng trong doanh nghiếp
Báo cáo và phân tích tài chính rất quan trọng trong doanh nghiếp

Kế toán Quản trị

Ý nghĩa và mục tiêu của kế toán quản trị

Kế toán Quản trị là một phần quan trọng của quản lý doanh nghiệp, tập trung vào việc thu thập, phân tích và báo cáo thông tin tài chính để hỗ trợ quyết định chiến lược và hoạch định kế hoạch của các nhà quản lý. Ý nghĩa của Kế toán Quản trị là cung cấp dữ liệu chính xác và kịp thời để giúp quản lý hiểu rõ về hiệu suất tài chính của công ty và đưa ra các quyết định đúng đắn. Mục tiêu của Kế toán Quản trị là tối ưu hóa lợi nhuận, quản lý rủi ro và nâng cao hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp.

Công cụ và kỹ thuật trong kế toán quản trị

Trong kế toán quản trị, công cụ và kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập, xử lý và phân tích thông tin tài chính để hỗ trợ quản lý ra quyết định chiến lược và tái cấu trúc doanh nghiệp.

Công cụ phổ biến bao gồm hệ thống hoạch định nguồn lực của doanh nghiệp (ERP – Enterprise Resource Planning), phần mềm kế toán quản trị như SAP, Oracle.

Kỹ thuật quản trị chi phí như quản lý chi phí dựa trên hoạt động (Activity-Based Costing), chi phí mục tiêu (Target Costing) cũng được áp dụng để hiểu rõ hơn về cơ cấu chi phí và tối ưu hóa hiệu quả sản xuất. Đồng thời, các phương pháp phân tích như phân tích chênh lệch (Variance Analysis) cũng giúp quản lý đánh giá và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Quản trị chi phí và quản trị hiệu suất

Quản trị chi phí và quản trị hiệu suất là hai khía cạnh chủ chốt của việc quản lý tài chính và hoạt động doanh nghiệp. Quản trị chi phí tập trung vào việc kiểm soát, đánh giá và giảm thiểu các chi phí trong quá trình sản xuất và kinh doanh để tối ưu hóa lợi nhuận.

Trong khi đó, quản trị hiệu suất tập trung vào việc tăng cường năng suất lao động và tài nguyên, đảm bảo sự hiệu quả và hiệu suất cao nhất từ các quá trình và nguồn lực của doanh nghiệp. Hai khái niệm này thường được kết hợp để tạo ra một chiến lược quản lý toàn diện, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu suất và lợi nhuận của mình.

Kiểm toán

Khái niệm và vai trò của kiểm toán

Kiểm toán là quá trình độc lập và chuyên sâu nhằm xác định, đánh giá và báo cáo về tính chính xác của thông tin tài chính và hoạt động kinh doanh của một tổ chức hoặc cá nhân. Vai trò của kiểm toán không chỉ làm tăng tính minh bạch và tin cậy trong báo cáo tài chính mà còn giúp cải thiện quản lý rủi ro, phát hiện và ngăn chặn gian lận, cũng như cung cấp thông tin hữu ích cho các bên liên quan như nhà đầu tư, cơ quan quản lý và cơ quan thuế.

Phương pháp và quy trình kiểm toán

Phương pháp và quy trình kiểm toán là cốt lõi của quá trình đảm bảo tính chính xác và tin cậy của thông tin tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Phương pháp này thường bao gồm việc thu thập dữ liệu, phân tích số liệu, và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ. Quy trình kiểm toán bắt đầu từ việc lập kế hoạch, tiếp tục với việc thu thập chứng cứ và kiểm tra, rồi đánh giá rủi ro và kết luận cuối cùng. Điều này đảm bảo rằng báo cáo kiểm toán cuối cùng là đáng tin cậy và trung thực.

Các chuẩn mực và quy định liên quan đến Kiểm toán

Các chuẩn mực và quy định liên quan đến kiểm toán đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin tài chính. Các tổ chức kiểm toán phải tuân thủ những chuẩn mực này để đảm bảo chất lượng công việc và sự uy tín.

Các chuẩn mực quốc tế như kế toán quốc tế (ISA – International Standards on Auditing), được phát triển bởi IFAC (International Federation of Accountants), cung cấp hướng dẫn chi tiết về quy trình và phương pháp kiểm toán. Ngoài ra, các quy định pháp lý như  luật liên bang (Sarbanes-Oxley Act) cũng quy định các tiêu chuẩn đối với quản lý rủi ro và báo cáo tài chính.

Tại Việt Nam có 26 chuẩn mực kiểm toán được Bộ Tài chính ban hành thông qua 5 đợt (bằng 5 Quyết định và các Thông tư hướng dẫn thực hiện). Đợt 1: Ngày 31/12/2001 ban hành 4 chuẩn mực. Đợt 2: Ngày 31/12/2002 ban hành 6 chuẩn mực. Đợt 3: Ngày 30/12/2003 ban hành 6 chuẩn mực. Đợt 4: Ngày 15/02/2005 ban hành 6 chuẩn mực. Đợt 5: Ngày 28/12/2005 ban hành 4 chuẩn mực.

Kiểm toán là quá trình độc lập và chuyên sâu nhằm xác định, đánh giá và báo cáo về tính chính xác của thông tin tài chính và hoạt động kinh doanh
Kiểm toán là quá trình độc lập và chuyên sâu nhằm xác định, đánh giá và báo cáo về tính chính xác của thông tin tài chính và hoạt động kinh doanh

Thuế

Cơ sở lý luận và thực tiễn về Thuế

Thuế là yếu tố quan trọng trong hệ thống kế toán cũng như là nguồn lực của một quốc gia. Thuế đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn tài chính cho các dự án công cộng và hỗ trợ phát triển kinh tế.

Các nguyên tắc lý luận của thuế bao gồm công bằng, hiệu lực, tính thống nhất và tính chắc chắn. Trong thực tế, quá trình thuế liên quan đến việc thu và quản lý thuế từ các cá nhân và tổ chức. Sự hiểu biết và tuân thủ đúng các quy định thuế là điều cần thiết đối với cả cá nhân và doanh nghiệp.

Loại hình thuế và phương pháp tính thuế

Các loại hình thuế

Các loại thuế phổ biến bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ, thuế quan và thuế tài sản. Thuế thu nhập cá nhân được thu từ thu nhập cá nhân của công dân. Trong khi thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho lợi nhuận của các doanh nghiệp.

VAT là một loại thuế tiêu dùng áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ tiêu thụ. Thuế quan là loại thuế thu nhập từ hàng hóa nhập khẩu hoặc xuất khẩu. Trong khi đó, thuế tài sản là loại thuế áp dụng cho tài sản như bất động sản và tài sản cá nhân. Đa dạng này cho phép chính phủ thu thu nhập để tài trợ cho các dự án và chính sách quốc gia.

Phương pháp tính thuế

Các phương pháp tính thuế thường bao gồm tính toán dựa trên thu nhập, doanh số bán hàng, hoặc tài sản sở hữu. Phương pháp thuế thu nhập thường áp dụng mức thuế tương ứng với thu nhập cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Trong khi đó, phương pháp thuế doanh số thường tính dựa trên tổng doanh thu hoặc doanh số bán hàng. Còn phương pháp thuế tài sản thường tính dựa trên giá trị của tài sản sở hữu. Mỗi phương pháp có ưu điểm và hạn chế riêng. Việc lựa chọn phụ thuộc vào chính sách thuế của từng quốc gia.

Nghiệp vụ và thủ tục liên quan đến việc thực hiện nghề nghiệp kế toán thuế

Nghiệp vụ và thủ tục liên quan đến việc thực hiện nghề nghiệp kế toán thuế là một phần quan trọng của ngành kế toán. Đối với các doanh nghiệp và cá nhân, quản lý thuế là một phần không thể thiếu để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tối ưu hóa các khoản chi phí.

Các nghiệp vụ trong kế toán thuế bao gồm việc xác định, tính toán và nộp thuế đúng hạn. Thủ tục bao gồm chuẩn bị và nộp các báo cáo thuế hàng năm, giải quyết các tranh chấp thuế và tuân thủ các quy định thuế mới.

Thuế là nguồn lực quan trọng của một quốc gia
Thuế là nguồn lực quan trọng của một quốc gia

Kế toán Quản trị Chi phí

Ý nghĩa và phương pháp tính toán chi phí

Việc tính toán chi phí là cung cấp thông tin quan trọng cho quản lý trong việc ra quyết định về giá cả, sản xuất và dịch vụ. Bằng cách phân tích các khoản chi phí, doanh nghiệp có thể đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh và xác định mức giá bán hợp lý để đảm bảo lợi nhuận.

Phương pháp tính toán chi phí bao gồm chi phí cố định và biến động, chi phí trực tiếp và gián tiếp, cũng như các phương pháp như chi phí tiêu chuẩn, chi phí thực tế và chi phí biến động.

Quản lý chi phí và quản trị hiệu quả

Quản lý chi phí và quản trị hiệu quả là hai khía cạnh quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một tổ chức doanh nghiệp. Quản lý chi phí đòi hỏi sự chú trọng vào việc tối ưu hóa các nguồn lực và giảm thiểu lãng phí trong mọi hoạt động. Bằng cách này, doanh nghiệp có thể đạt được hiệu quả chi phí tốt nhất.

Quản trị hiệu quả, trong khi đó, tập trung vào việc sử dụng các nguồn lực một cách thông minh nhằm đạt được mục tiêu chiến lược dài hạn của tổ chức doanh nghiệp. Kết hợp cả hai, doanh nghiệp có thể tạo ra giá trị lâu dài và bền vững.

Ứng dụng của Kế toán Quản trị Chi phí trong quyết định kinh doanh

Kế toán quản trị chi phí đóng vai trò quan trọng trong quyết định kinh doanh bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về các chi phí liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, hoặc hoạt động kinh doanh cụ thể.

Thông qua việc phân tích chi phí sản xuất, tiêu thụ nguyên liệu, lao động và các hoạt động khác, các nhà quản lý có thể đưa ra quyết định chiến lược về giá cả, lợi nhuận và tăng cường hiệu quả sản xuất. Đồng thời, thông qua việc đánh giá hiệu quả của các khoản đầu tư và dự án, kế toán quản trị chi phí cung cấp cơ sở để tối ưu hóa lợi nhuận và tăng cường cạnh tranh trong thị trường.

Các môn học nâng cao và chuyên sâu

Kế toán Quốc tế

 Chuẩn mực và quy định về Kế toán Quốc tế

Chuẩn mực và quy định về Kế toán Quốc tế (IFRS) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự thống nhất và minh bạch trong báo cáo tài chính trên toàn cầu.

IFRS cung cấp một khuôn khổ kế toán chung, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quy trình báo cáo tài chính và cung cấp thông tin đáng tin cậy cho các bên liên quan. Điều này không chỉ tạo điều kiện cho việc so sánh báo cáo tài chính một cách dễ dàng mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế toàn cầu thông qua việc tăng cường tính minh bạch và tin cậy trong thông tin tài chính.

 Hiểu biết về các hệ thống kế toán quốc tế phổ biến

Có nhiều hệ thống kế toán quốc tế phổ biến được sử dụng trên toàn thế giới, trong đó có:

 1. Hệ thống Kế toán Quốc tế (IAS/IFRS): Phổ biến nhất, do Ủy ban Kế toán Quốc tế (IASB) đề xuất và quản lý.
 2. Tiêu chuẩn Kế toán Quốc gia Hoa Kỳ (US GAAP): Dành cho các công ty đặt trụ sở tại Hoa Kỳ.
 3. Tiêu chuẩn Kế toán Quốc gia Anh (UK GAAP): Áp dụng cho doanh nghiệp tại Vương quốc Anh.
 4. Hệ thống Kế toán Châu Âu (EU-IFRS): Áp dụng cho các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu.
 5. Tiêu chuẩn Kế toán quốc gia Nhật Bản (J-GAAP): Dành cho doanh nghiệp tại Nhật Bản.

Ứng dụng Kế toán Quốc tế trong môi trường kinh doanh toàn cầu

Trong môi trường kinh doanh toàn cầu ngày nay, ứng dụng Kế toán Quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong giao dịch tài chính giữa các quốc gia.

Các chuẩn mực kế toán quốc tế như IFRS (International Financial Reporting Standards) cung cấp khung kế toán chung. Giúp các doanh nghiệp so sánh và đánh giá hoạt động của mình trên phạm vi quốc tế. Điều này tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, cơ quan quản lý và người tiêu dùng có cái nhìn rõ ràng và đáng tin cậy về tình hình tài chính của các tổ chức và doanh nghiệp.

Chuẩn mực kế toán quốc tế là hệ thống những quy định, hướng dẫn về các nguyên tắc, phương pháp kế toán làm nền tảng chung cho các quốc gia trên toàn thế giới trong việc ghi chép và trình bày hệ thống báo cáo tài chính.
Chuẩn mực kế toán quốc tế là hệ thống những quy định, hướng dẫn về các nguyên tắc, phương pháp kế toán làm nền tảng chung cho các quốc gia trên toàn thế giới trong việc ghi chép và trình bày hệ thống báo cáo tài chính.

Kế toán Ngân hàng và Tài chính

Hiểu biết về ngành ngân hàng và tài chính

Ngành ngân hàng và tài chính là một lĩnh vực quan trọng trong hệ thống tài chính của một quốc gia, đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý và phân phối vốn. Ngân hàng là nơi thu thập vốn và cung cấp các dịch vụ tài chính như vay, tiết kiệm và thanh toán.

Trong khi đó, tài chính tập trung vào quản lý vốn, đầu tư, và rủi ro tài chính. Các chuyên gia trong ngành này phải có kiến thức sâu rộng về kinh tế, luật pháp và thị trường tài chính để đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả.

 Quy trình và kỹ thuật kế toán áp dụng trong ngân hàng và tài chính

Trong ngành ngân hàng và tài chính, quy trình và kỹ thuật kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài sản, đánh giá rủi ro và báo cáo tài chính.

Quy trình này bao gồm việc thu thập, phân loại và ghi chép thông tin tài chính một cách cẩn thận và chính xác. Các kỹ thuật kế toán như phương pháp hạch toán, xác định giá trị và thực hiện kiểm toán đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định. Điều này giúp tạo ra thông tin tài chính chính xác và đáng tin cậy cho các bên liên quan như nhà đầu tư, cơ quan quản lý và cổ đông.

Ứng dụng kế toán trong quản lý rủi ro và đánh giá tín dụng

Trong quản lý rủi ro và đánh giá tín dụng, kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc định lượng và đánh giá các rủi ro tài chính. Bằng cách thu thập và phân tích dữ liệu, kế toán giúp xác định các yếu tố rủi ro như nợ xấu, thanh toán chậm, hoặc biến động thị trường.

Thông qua việc áp dụng các phương pháp kế toán, các tổ chức có thể đánh giá tín dụng của khách hàng và đối tác kinh doanh, từ đó quyết định về việc cấp vay, đầu tư hoặc thiết lập các chính sách quản lý rủi ro hiệu quả.

Kế toán quản trị chiến lược

Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh

Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh trong Kế toán quản trị chiến lược là quá trình tập trung vào việc đo lường hiệu suất và tiến độ của các mục tiêu chiến lược.

Điều này bao gồm việc xác định và phân tích các yếu tố nội và ngoại vi ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh, đánh giá rủi ro và cơ hội, đưa ra dự đoán về hiệu quả của chiến lược. Kết quả từ phân tích này cung cấp thông tin quan trọng để điều chỉnh và cải thiện chiến lược kinh doanh. Từ đó tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Kế toán hỗ trợ quyết định chiến lược

Kế toán hỗ trợ quyết định chiến lược là một lĩnh vực quan trọng trong ngành kế toán. Nó tập trung vào việc cung cấp thông tin tài chính và phi tài chính cho quản lý để họ có thể đưa ra các quyết định chiến lược hiệu quả.

Trong quá trình này, kế toán không chỉ là việc ghi chép số liệu mà còn là quá trình phân tích, đánh giá và dự báo tài chính. Thông qua việc áp dụng các phương pháp và công cụ kế toán, doanh nghiệp có thể xác định và thúc đẩy chiến lược phát triển bền vững.

Đánh giá hiệu suất và tính toán hiệu quả chiến lược

Đánh giá hiệu suất và tính toán hiệu quả chiến lược là quá trình quan trọng trong kế toán quản trị. Nhằm đảm bảo rằng các quyết định chiến lược được thực hiện một cách hiệu quả nhất.

Trong quá trình này, các chỉ số và phương pháp đo lường được áp dụng để đánh giá hiệu suất của các hoạt động kinh doanh và đối chiếu với mục tiêu chiến lược đã đề ra. Từ đó, quản lý có thể điều chỉnh chiến lược và các hoạt động để đạt được hiệu quả cao nhất và tối ưu hóa lợi ích cho doanh nghiệp.

Ngành Kế toán có nhiều triển vọng trong tương lai
Ngành Kế toán có nhiều triển vọng trong tương lai

Tầm quan trọng và triển vọng nghề nghiệp trong ngành Kế toán

Cơ hội nghề nghiệp và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kế toán

Trong lĩnh vực kế toán, có nhiều cơ hội nghề nghiệp và tiềm năng phát triển sự nghiệp đáng kể. Kế toán viên, kiểm toán viên, chuyên viên thuế, hoặc nhà quản lý chi phí đều là những vị trí phổ biến và có nhu cầu lớn trong các doanh nghiệp.

Bằng cách tích lũy kinh nghiệm và học hỏi liên tục về các quy định mới và công nghệ tiên tiến, cá nhân có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình. Đồng thời, với sự toàn cầu hóa, kế toán cũng mở ra cơ hội làm việc ở nhiều quốc gia và với các công ty quốc tế.

Tầm quan trọng của việc liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng

Trong lĩnh vực kế toán, việc liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng đóng vai trò quan trọng không chỉ để đáp ứng với sự phát triển không ngừng của môi trường kinh doanh mà còn để giữ vững vị thế và cạnh tranh trong ngành.

Kế toán luôn chịu sự ảnh hưởng từ các biến động pháp lý, chuẩn mực, và công nghệ mới. Việc nắm bắt những thay đổi này giúp những chuyên gia kế toán thích nghi nhanh chóng và cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, đồng thời đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình làm việc.

 Xu hướng và triển vọng tương lai của ngành kế toán

Xu hướng và triển vọng của ngành kế toán ngày càng trở nên hứa hẹn và đa dạng trong tương lai. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, kế toán đã chuyển sang các hệ thống số và tự động hóa, bao gồm trí tuệ nhân tạo và học máy. Điều này đặt ra nhu cầu cao về nhân lực có kiến thức sâu về kế toán cũng như kỹ năng kỹ thuật và công nghệ. Ngành kế toán cũng mở ra cơ hội cho các chuyên gia tư vấn thuế và tài chính, cũng như những người làm việc tự do và khởi nghiệp trong lĩnh vực này.

Đăng ký tuyển sinh

Ngành Kế toán trường Đại học Hòa Bình có gì?

Chương trình đào tạo

Trường Đại học Hòa Bình là trường có đội ngũ giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Kế toán tham gia giảng dạy tại trường. Với sự nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm, chuyên môn giỏi các thầy cô mang đến những giá trị kiến thức vững vàng cho các bạn sinh viên.

Ngành Kế toán trường Đại học Hòa Bình thuộc nhóm ngành Kinh tế – Kinh doanh những năm gần đây thu hút rất đông các bạn học sinh đăng kí theo học.

Ngành Kế toán trường Đại học Hòa Bình
Sinh viên Ngành Kế toán trường Đại học Hòa Bình

Chương trình học tập:

 • Nắm vững những cơ sở pháp lý về kế toán – kiểm toán, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế. Vận dụng sáng tạo các quy định về đạo đức nghề nghiệp của kế toán, kiểm toán vào thực tiễn.
 • Trải nghiệm quá trình thu thập, xử lý, kiểm tra, tư vấn và cung cấp thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong phòng học mô phỏng thực tế.
 • Thiết lập được phần mềm kế toán chuyên nghiệp trên nền tảng Excel phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng doanh nghiệp.
 • Có kỹ năng xử lý các tình huống thực tế một cách chuyên nghiệp trên các phần mềm kế toán phổ biến.
 • Có kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, tư vấn và sắp xếp công việc hiệu quả. Có kỹ năng quản lý tài chính giúp bạn phát huy được tư duy sáng tạo và khởi nghiệp.

Năng lực cá nhân:

 • Sinh viên sẽ có được những kiến ​​thức cơ bản về kế toán, kiểm toán, hệ thống chuẩn mực ngành kế toán. Kỹ năng thu thập và xử lý số liệu kế toán, đưa ra các kiến ​​nghị cho tài chính. Báo cáo về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty, doanh nghiệp,…
 • Bên cạnh đó, bạn được học thêm cho mình những kỹ năng mềm cần thiết như: ngoại ngữ, hay kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng quản lý thời gian, khả năng sử dụng vi tính, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm…

Học ngành Kế toán tại ETU sinh viên có được gì?

ETU là trường học đào tạo theo đơn đặt hàng của rất nhiều các doanh nghiệp lớn như VietJet Air, HD Bank, Furama Resort Đà Nẵng, Sovico,… Nên ngay từ năm nhất, các bạn sinh viên đã có cơ hội thực tập, làm quen với các vị trí công việc phù hợp ngay tại các doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo được xây dựng mang tính ứng dụng đem đến những trải nghiệm thực tế cho các bạn sinh viên qua những kiến thức cụ thể, đúc kết nên những giá trị, học hỏi từ những người có chuyên môn, sáng tạo, giàu kinh nghiệm trong ngành.

Đăng ký tuyển sinh

Yêu cầu dành cho sinh viên học ngành Kế toán?

 • Là người có khả năng tính toán tốt
 • Đề cao tính trung thực
 • Biết quản lý thời gian hợp lý và chịu được áp lực cao của công việc
 • Luôn cẩn thận và tỉ mỉ
 • Có kĩ năng về ngoại ngữ, tin học văn phòng

Lý do bạn nên lựa chọn học Kế toán?

Nhu cầu nhân lực ngành Kế toán cao:

Là một bộ phận quan trong ngành quản lý tài chính của doanh nghiệp, bộ phận làm việc với trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp và chủ đầu tư trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh nghiệp phù hợp. Giảm thiểu sai sót trong kế hoạch tài chính, doanh nghiệp thu được lợi nhuận nhiều hay ít. Doanh nghiệp có phát triển được hay không đều là nhờ vào sự làm việc có mục đích kế hoạch của bộ phận kế toán – kiểm toán.

Học ngành kế toán tại Đại học Hòa Bình có nhiều cơ hội việc làm
Học ngành kế toán tại Đại học Hòa Bình có nhiều cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm rộng mở

Sinh viên khi ra trường có thể đăng ký lựa chọn tùy thuộc vào khả năng của bản thân như làm việc trong các công ty trong nước có nguồn vốn nước ngoài. Hay các công ty tư nhân mang lại lợi ích đa dạng: Kế toán viên, kế toán quản trị, kế toán thuế, tư vấn tài chính, quản trị rủi ro…

Môi trường làm việc năng động

Bạn được tiếp xúc với những vấn đề sôi động nhất của thị trường tài chính. Điều này khiến cho bạn luôn có cảm giác bản thân đang ở tâm của vòng chuyển động kinh tế.

Vị trí công việc sau khi ra trường là gì?

 • Chuyên viên phụ trách kiểm toán, kế toán, thuế, giao dịch ngân hàng, tư vấn tài chính, thủ quỹ… tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực.
 • Kế toán trưởng, trưởng phòng quản lý tài chính, giám đốc tài chính ở tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
 • Nhân viên môi giới chứng khoán, nhân viên phòng giao dịch, nhân viên quản lý dự án tại các ngân hàng, công ty chứng khoán. 
 • Nghiên cứu viên, giảng viên ngành Kế toán – Tài chính tại các trường cao đẳng, đại học.

Đăng ký tuyển sinh

Với những thông tin ở bài viết trên chắc hẳn đã giải đáp phần nào những thắc mắc của các bạn về ngành kế toán. Để có một lựa chọn phù hợp và đúng đắn bạn có thể  liên lạc trực tiếp với chúng tôi.

Trường Đại học Hòa Bình

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Fanpage: Trường Đại học Hòa Bình

VP Hà Nội Hotline: 0247.109.9669 – 0981.969.288 – 086.5704.899 – 086.5572.899

VP đại diện tại Thanh Hóa: Điện thoại: 0237.3757.288 – 0911.984.422

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký tuyển sinh